Radni timovi su namerno kreirane grupe. Svrha tima je zajednički rezultat. Kako je svaki tim sačinjen od više talentovanih pojedinaca od svih se očekuje da daju izraženi pojedinačni doprinos u domenu svoje uloge u timu. Od timova se očekuje efikasnost i potrebno je da bude više od skupa pojedinačnih elementa.
Tim se upravo i okuplja sa namerom da različiti pojedinici, sa raznolikim znanjima, iskustvima, veštinama, sposobnostima, percepcijama aktivnim delovanjem doprinesu zajedničkom cilju.

Timovi se ne pronalaze i pokreću spontano, niti se spontano održavaju. Za ispunjenje namene, neophodna je izgradnja tima.

Popularni «team building» nije samo serija zanimljivih aktivnosti za opuštanje, već kontinuirana praksa učenja grupnih procesa, razvoja timskog delovnja, grupno donošenje odluka, grupno rešavanje problema i upravljanje sukobima. Drugim rečima, izgradnja tima je proces koji članovima pokazuje kako da ostvare zajednički cilj kroz saradnju i usaglašene aktivnosti.

Za svaki tim je potreban dobro trasiran početak. Kako dolazak svakog novog člana vraća tim na početak, sinhrono trasiranje kroz koučing tima pomažeu ostvarenju zajedničkih rezultata.

koucing timova

Da li je mojoj organizaciji potreban timski koučing?

Mnoge kompanije koriste timski koučing u sledećim situacijama:

 • Podrška timovima da obezbede najviši učinak
 • U postavljanju i nadmašivanju ciljeva
 • U upravljanju promenama korz implementaciju i reorganizaciju strategije
 • U tranziciji članova tima

Prednosti timskog koučinga

 • Usklađivanje tima i organizacione strategije
 • Razumevanje i usklađivanje tima i kompanije kroz zajedničku viziju i svrhu
 • Jača odnose članova tima
 • Pojačava posvećenost zajedničkim ciljevima
 • Unosi jasnoću i razumevanje uloga vezanih za svakog pojedinca u timu
 • Pojednostavljuje proces rada
 • Poboljšava međusobnu komunikaciju i čini da bude jednostavna i jasna
 • Dovodi do boljeg razumevanja prednosti rada u timu
 • Pomaže u prevazilaženju konflikata i dovodi do međusobnog razumevanja članova tima